ZAMERANIE

ZAMERANIE

Pokladnica SPDR je samostatnou štrukturálnou jednotkou Podielového družstva SPDR. V súlade so Stanovami družstva, vykonáva funkcie na zabezpečenie plnenia rozpočtu družstva, predbežnú a priebežnú kontrolu hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami fondov zo strany hlavného pokladníka a prijímateľov rozpočtových prostriedkov z fondov, ďalej funkciu kontroly a dozoru vo finančnej a rozpočtovej sfére Slovenského Podielového Družstva ROD.

Pokladnica SPDR

Slovenské Podielové Družstvo Rod Pokladnica, (ďalej v texte uvádzame ako “Pokladnica SPDR“ alebo “Pokladnica Národa“), pôsobí ako Pokladnica a Depozitár zlatých tehiel XAU.

Hotovosť a platby

Pokladnica SPDR je finančná inštitúcia spájajúca akékoľvek Medzinárodne družstvá spolupracujúce s ňou.

Finančné výkazníctvo

Inštrument, ktorý plní a vykonáva všetky funkcie Pokladne. Pri jej správe, kontrole a vnútornom a vonkajšom audite.

Právny status

SPDR ako aj Pokladnica spĺňa a dodržuje všetky normy Medzinárodného práva.

Investície

Dohľad nad všetkými finančnými operáciami vrátane auditu vykonáva najvyšší regulátor globálneho finančného systému International Treasury Monetary One.

Dlh a kredit

Všetky služby naším podielnikom vykonávame na úrovni Medzinárodných bankárov s dlhoročnými skúsenosťami vo finančnom svete s cieľom poskytovania finančných prostriedkov všetkých svetlých projektov a programov s ohľadom na ekológiu, prírodu ako takú, výlučne pre prosperitu a blahobyt Národov. 

Hedging (krytie rizík)

Vlastný vyvinutý riadiaci systém, ktorý je vyladený a ktorý funguje v rámci high-tech informačného, vykazovacieho a verifikačného systému, zabezpečuje transparentnosť a kontrolovateľnosť v reálnom čase.

Riadenie rizika a dodržiavanie predpisov

Medzi vlastnosti systému riadenia patrí – okrem schopnosti monitorovania peňažných tokov a likvidity, platieb, výpočtu kolísania devízových kurzov atď. – aj podpora požiadaviek členov/projektov v súvislosti s úvermi, pôžičkami, darmi, investíciami a kolaterálmi.

RIEŠENIA A PODPORA REGIÓNOV NA SLOVENSKU V ODVETVIACH

Turizmus, Šport, Gastronómia, Obchod, Financie, Bankovníctvo, Priemysel, Vzdelávanie a Školstvo,
 Kultúra, Energetika, Poľnohospodárstvo, Zdravotníctvo, Stavebníctvo, Doprava, Služby, Telekomunikácie
 a informačné technológie, Ekológia

© Copyright 2022 , Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.