POKLADNICA SPDR

POKLADNICA SPDR

Pokladnica SPDR je Pokladňa a Depozitár zlatých rezerv. Je to Medzinárodná finančná inštitúcia určená pre podielnikov Medzinárodného podielového družstva (Slovenské Podielové Družstvo ROD).

Pokladnica SPDR, bola založená ako inštrument, ktorý umožní fungovanie mnohých Medzinárodných národom prospešných projektov a programov, spojených taktiež s poskytovaním finančných služieb pre podporou podielníkov SPDR.

Pokladnica SPDR využíva väčšinu základných princípov ekonomického systému, pričom využíva finančný systém krytý zlatom, ktorý je navrhnutý tak, aby doplnil súčasný ekonomický systém a súčasne predchádzal ekonomickému chaosu, ktorý nastal v izolovaných ekonomikách sveta a ich neschopnosti vysporiadať sa s vysokou mierou fluktuácií, ktoré sú bežným javom na ekonomických trhoch.

Pokladnica SPDR ponúka veľké množstvo finančných služieb, vrátane komerčných investícií, grantov a financovania humanitárnych projektov, a samozrejme, celú škálu rozličných bankových služieb, prostredníctvom Národnej Banky SPDR (ďalej v texte uvádzame ako NB:SPDR).

Pokladnica SPDR je zúčtovacie centrum všetkých finančných operácií prostredníctvom Družstva, cez finančné inštitúcie spolupracujúce s Družstvom, ako aj všetkých finančných inštitúcii a Bánk spolupracujúcich s Družstvom a Pokladňou.

Pokladnica SPDR má vybudovanú štruktúru bezpečného uchovávania cenných aktív (majetku - nehnutelnosti) a vydávať finančné inštrumenty, ktoré sa využívajú v Medzinárodnom obchode a v komerčných činnostiach.

Pokladnica SPDR získala funkcie správcu osobitných bankových účtov, prostredníctvom Národnej Banky SPDR (NB:SPDR), ktorých základom je suverénna záruka vo forme ručenia XAU - Zlata. V súlade s inštrukciami Basel III.

Pokladnica SPDR je súčasťou programu - idei vedúcej k stabilizácií súčasnej ekonomickej krízy a zabráneniu opätovného výskytu fluktuácie Národných mien, hodnôt a výmenných kurzov tak, aby Medzinárodné a Regionálne hospodárstva boli stabilizované a umožnili ľuďom dostať sa k finančným prostriedkom, ktorým môžu vytvárať svojou tvorivou činnosťou vlastné bohatstvá v prospech seba samých, ako aj ostatných žijúcich bytostí na daných teritóriách. S výsledkom dostatočnej miery rozvoja v sociálnej a ekonomickej slobode.

© Copyright 2022 , Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.