SPDR

SPDR

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD
bolo založené pre implementáciu zákonných práv a záujmov
občanov Slovenskej republiky, so zámerom vytvorenia
materiálnych a iných výhod na teritoriálnom území SR.

Hlavným zámerom založenia družstva je zjednotenie podielnikov (občanov žijúcich na tomto teritóriu) pod jednu strechu s cieľom realizácie každého jedinca svojich vlastných cieľov, túžob v prospech seba samého, svojej Rodiny, svojich Rodných a Národa. Rozvoj osobnosti podielnika na jeho vedomej úrovni, ako aj na úrovni jeho duchovného života, je hlavným atribútom zmyslu jeho existencie na tejto planéte, ktorá sa nazýva Zem.

SPDR je Medzinárodná finančná inštitúcia a zjednocujúcim inštrumentom pre všetkých jednotlivcov - fyzické osoby ako aj právnické osoby, bez ohľadu na pohlavie, vierovyznanie, sociálne postavenie, názory a iné postoje z akejkoľvek časti sveta. Družstvo vytvára podmienky pre každého podielnika rovnaké. Podmienky akým spôsobom sa môže stať podielnikom SPDR ktokoľvek, pojednáva prihláška a samotná zmluva medzi SPDR a záujemcom o vstup do Družstva. Všetky informácie sú dostupné na našej webovej stránke SPDR.

Činnosti SPDR sú zamerané na vytvorenie organizačnej, sociálno-ekonomickej, finančnej a kultúrnej štruktúry obyvateľov SR, ktorého cieľom je odškodnenie záväzkov voči finančným inštitúciám a vytvorenie prostredia pre Svetlý život a prosperitu Slovenského Národa.

SPDR má otvorené dvere pre všetkých ľudí žijúcich na teritóriu Slovenskej Republiky, ako aj Českej Republiky bez výnimky štátnej príslušnosti, ktorí preukážu svoj záujem o podielnictvo v SPDR vo forme riadneho vypísania prihlášky a následného podpísania zmluvy o vstupe do družstva, potvrdený svojim podpisom na zmluve, medzi podielnikom a SPDR.

SPDR akceptuje všetky fyzické a právnické osoby na území SR ako podielníkov bez toho, aby bol dotknutý ich majetok, otvára účty v bankách vo vlastníctve SPDR, ako aj ponúka vysoko kvalifikovaný IT systém pre služby a spravovanie účtov, možnosti bezúročného prefinancovania všetkých projektov a programov zameraných na sociálno-ekonomický rozvoj nášho Veľkého Slovenského Národa a vlasti.

SPDR je súčasťou medzinárodnej finančnej inštitúcie International Treasury Monetary 1, registrovanej v OSN ID: 626139. International Treasury M1, ako hlavný držiteľ a správca celosvetových zlatých rezerv.

© Copyright 2022 , Slovenské Podielové Družstvo ROD. Všetky práva vyhradené.